Business Case Solver project

Celem projektu jest pomoc w dotarciu top menadżerom bezpośrednio do właścicieli/osób zarządzających z ich ekspertyzą/CV, z pominięciem klasycznych ścieżek rekrutacyjnych. Budowanie pozycji eksperta na rynku. Utrzymanie ich aktywności na rynku pracy w przypadku "życiowego zakrętu".

  

Podstawowym produktem jest stworzenie platformy transferu wiedzy od naszych menadżerów bezpośrednio do firm. Chcemy to oprzeć o usługę, która będzie pozycjonowana gdzieś pomiędzy wiedzą przekazywaną przez nas często "za darmo" na rozmowie rekrutacyjnej, gdy szuka się menadżera do rozwiązania jakiegoś problemu- a klasyczną usługą consultingową. Ma to być w założenie możliwie proste, tanie i dostępne.
 

Głównym narzędziem ma być strona internetowa z business case’ami. Ale równocześnie pracujemy nad rozwojem projektu. Mam m.in. pomysł aby aktywnie promować „naszych ludzi” w organizacjach o których wiemy, że mają jakieś zidentyfikowane wcześniej potrzeby (często wiemy o rzeczach, które są poza zakresem naszej ekspertyzy). Bardzo poważnie się zastanawiam czy nie postawić wręcz na „aktywną sprzedaż” naszych business case’ów/ ekspertów. 


Projekt jest przeznaczony dla doświadczonych menadżerów, ekspertów w swojej dziedzinie. Niezależnie od wieku i aktualnego statusu zatrudnienia. Zapraszam do współpracy także osoby, które pracy nie szukają i szukać nie będą ale zawsze chętnie wejdą w ciekawy projekt albo np. wystąpią jako rynkowy ekspert na konferencji. Wykorzystać go można także aby znaleźć klienta na swoje usługi consultingowe albo po prostu poznać ciekawych ludzi. To już od Was zależy co z tym zrobicie. 

 

Jak ten projekt ma działać w praktyce?

 

1. Dzięki naszej stronie oraz indeksacji Google będzie można łatwo znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów biznesowych i człowieka, który za tym stoi.

 

2. Potrzebujesz szybkiej pomocy? Nie masz budżetu na consulting? Zgłoś się do nas, znajdziemy dla ciebie menadżera, który to już zrobił wcześniej albo zwołamy konsylium kilku fachowców, którzy pomogą znaleźć ścieżkę wyjścia. 

 

3. Nasi sprzedawcy pójdą bezpośrednio do firm, gdzie mamy rozpoznane wyzwania. Będziemy sprzedawać business case'y i stojących za nimi ludzi. 

 

4. Chcesz zatrudnić dobrego fachowca? Nie ma lepszej drogi niż weryfikacja co i w jaki sposób zrobił on wcześniej w innych organizacjach. 

Chcesz dołączyć do projektu?

Napisz do mnie maila albo przez LinkedIn.
W grupie projektowej mamy już ponad 100 top menadżerów! 
 
Zapraszam do zgłaszania swoich business casów (projektów).

The objective of the project is to help top managers reach directly to the owner/managers with their expertise/CV, without the classic recruitment paths. Building the position of an expert on the market. Maintaining their activity on the labour market in case of a "life turn".

 

The basic product is the „knowledge transfer platform” from our managers directly to the companies. We want to base this on a service that will be positioned somewhere between the knowledge transferred "for free" on a recruitment interview when the company is looking for a manager to solve a problem - and a classic consulting service. It is supposed to be as simple, cheap and accessible as possible.

 

 

The main tool - from which we started - was supposed to be a website with business cases. But this project will be developed. I have an idea to actively promote "our people" in organizations about which we know that they have some previously identified needs (we often know about things that are outside the scope of our expertise). I seriously wonder if we should not even bet on the "active sale" of our business cases/experts.

 


The project is designed for experienced managers, experts in their field. Regardless of age and current employment status. I invite to cooperation also people who are not looking for a job but will always be willing to enter into an interesting project or, for example, act as a expert at a conference. You can also use it to find a client for your consulting services or just to meet interesting people. It's up to you what you do with it. It's up to you what you do with it. 

 

How is this project supposed to work in practice?

 

1. Thanks to our website and Google indexation you will be able to easily find a solution to specific business problems and the people behind it.

 

2. Do you need quick help? Don't you have a budget for consulting? Come to us, we will find a manager for you who has already done it before or we will convene a conseil of several professionals who will help you find a way out. 

 

3. Our salespeople will go directly to the companies where we have recognized the challenges. We will sell business cases and the people behind them. 

4.  Do you want to hire a good professional? There is no better way than to verify what and how he has done before in other organizations. 

File_Download-512.png

Rafał Myrta online CV and RESUME

© 2019